Informace o zpracování osobních údajů – pro zaměstnance

Společnost AD Šafář s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, IČO: 28352858, emailový kontakt: info@adsafar.cz, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též jen „nařízení”), informuje o zpracování osobních údajů svých zaměstnanců a osob konajících pro Správce práce mimo pracovní poměr.

I. Účel zpracování osobních údajů

  • Identifikace za účelem uzavření smlouvy,
  • Plnění pracovní smlouvy,
  • Účely daňové, účely vedení účetnictví, apod.,
  • Účely ochrany oprávněných zájmů Správce jako je ochrana majetku Správce, evidence pracovní doby, apod. a jejího následného plnění.

II. Právní základ pro zpracování

  • Plnění smlouvy,
  • Plnění zákonných povinností Správce,
  • Oprávněný zájem Správce.

III. Příjemci osobních údajů

Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání pro účely řádného plnění smlouvy, předání na základě zákonné povinnosti a případného předávání osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

IV. Poučení o Vašich právech

Máte za podmínek uvedených v nařízení právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

V. Podrobné informace

Další podrobné informace o zpracování osobních údajů Správce naleznete na www.adsafar.cz