Informace o zpracování osobních údajů

Společnost AD Šafář s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, IČO: 28352858, emailový kontakt: info@adsafar.cz, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), informuje o zpracování vašich osobních údajů.

I. Účel zpracování osobních údajů

  • Identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění.
  • Plnění zákonných povinností (daňové zákony, zákon o účetnictví…)
  • Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům

II. Právní základ pro zpracování

  • Plnění smlouvy
  • Plnění zákonných povinností Správce
  • Oprávněný zájem Správce

III. Příjemci osobních údajů

Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání pro účely řádného plnění smlouvy (dopravce), předání na základě zákonné povinnosti a případného předávání osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

IV. Poučení o Vašich právech

Máte za podmínek uvedených nařízení právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Další podrobné informace naleznete níže:

Údajů pro zaměstnance

Předsmluvní vztahy

Zásady zpracování osobních údajů při podnikatelské činnosti

Zásady zpracování osobních údajů pro zaměstnance